VĨNH XUÂN NGÔ GIA

Giới thiệu

Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia được thành lập theo quyết định số 01/QĐHVT, ngày 04 tháng 1 năm 2007. Ban chủ nhiệm Võ đường gồm các ông,bà Bùi Chương, Nguyễn Nam Vinh, và Đinh Diệp Hòa.
Đến năm 2010 , do sự phát triển của Võ đường ngày càng lớn mạnh, Ban chủ nhiệm họp và quyết định bầu võ sư Nguyễn Nam Vinh làm chủ nhiệm Võ đường, võ sư Nguyễn Công Sáu làm phó chủ nhiệm, và võ sư Đinh Diệp Hòa làm cố vấn.

awards
Vĩnh Xuân Quyền Ngô Sỹ Quý
Sân Voi Phục

0600 – 0700 Hours
Monday

Sân Triều Khúc

0600 – 0700 Hours
Monday

Sân Hà Đông

0600 – 0700 Hours
Monday

Sân Văn Chương

0600 – 0700 Hours
Monday

Sân Hưng Yên

0600 – 0700 Hours
Monday

Sân Thanh Xuân

0600 – 0700 Hours
Monday

Bài mới

Vào tay Khai Xuân!

Môn sinh võ đường vào tay khai xuân https://youtu.be/FZv4-DuaA9Y

Read More