*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Võ sinh Quốc Huy biểu diễn bài “Ngũ hình quyền tổng hợp” tại lễ khai xuân