*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Thủ đầu quyền (Hội thi võ cổ truyền 2017)