*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Các thế hệ học trò của võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia lần lượt vào thắp hương cụ Ngô Sỹ Quý.