*Chi phái Vịnh Xuân Việt Nam,sư tổ Nguyễn Tế Công >>cố võ sư Ngô Sỹ Quý

Vào tay Khai Xuân!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FZv4-DuaA9Y" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>